தோட்டா தெறிக்க தெறிக்க
வேட்டா வெடிக்க வெடிக்க
வரான் #Theriiiiii……
#dubtheristep RapThoattaa therikka therikka , 
vettaa vedikka vedikka .. 
Vaaraaan #therrriiiiii

SHARE
Social Media Manager - Hangs out in facebook, and tweets in whatsapp, and he also maintains a diary at googleplus.
  • Facebook
  • Google Plus