Vidya Balan Instagram - Make-up: @harshjariwala158 Hair : @bhosleshalaka Photographer : @devclikss Location Courtesy : @madhubanresortsomaiya
Make-up: @harshjariwala158 Hair : @bhosleshalaka Photographer : @devclikss Location Courtesy : @madhubanresortsomaiya
  • Facebook
  • Google Plus