Sargun Mehta Instagram - Covid is now ravi positive. Ravi ko covid nahi , covid ko ravi hua hai. Ab badi usse baatein karke achcha virus bana dega aur corona iss duniya se bhaag jayega . Badi usse jaldi jaldi baat karke bhaga do. I love you and i miss u so .🥰 @ravidubey2312 is 🤴🤴🤴🤴
Covid is now ravi positive. Ravi ko covid nahi , covid ko ravi hua hai. Ab badi usse baatein karke achcha virus bana dega aur corona iss duniya se bhaag jayega . Badi usse jaldi jaldi baat karke bhaga do. I love you and i miss u so .🥰 @ravidubey2312 is 🤴🤴🤴🤴
  • Facebook
  • Google Plus