Vidhya Instagram - Few more pics from the Institutional Awards Ceremony✌️🙂 Sankara Nethralaya eye hospital
Few more pics from the Institutional Awards Ceremony✌️🙂 Sankara Nethralaya eye hospital