Ahana Kumar Instagram – Hi ๐Ÿค

Ahana Kumar Instagram - Hi ๐Ÿค

Ahana Kumar Instagram – Hi ๐Ÿค | Posted on 29/Sep/2022 15:49:12

Ahana Kumar Instagram – thinking of the gazillion fights I have had with my mother as a teenager to chop off that hair because I thought it was uncool ๐Ÿ˜Œ

Shot by @jiksonphotography 
Makeup & Hair @samson_lei 
Styling & Clothing @life_of_colours_ 

๐Ÿค๐Ÿƒ