Kavya Shetty Instagram – From my phone , with luv 🖤 Ootd @roohmeofficial Bangalore, India

Kavya Shetty Instagram - From my phone , with luv 🖤 Ootd @roohmeofficial Bangalore, India

Kavya Shetty Instagram – From my phone , with luv 🖤

Ootd @roohmeofficial Bangalore, India | Posted on 22/Jan/2023 18:04:15

Kavya Shetty Instagram – City Strolls 🌈 Notting Hill, London
Kavya Shetty Instagram – From my phone , with luv 🖤

Ootd @roohmeofficial Bangalore, India