இந்த வாரம் வெளியாகிய படங்களின் சென்னை பாக்ஸ் ஆபீஸ் வசூல் விவரங்கள்

1. ஜாக்சன் துரை ரூ. 77 லட்சம்
2. டார்ஜான் ரூ. 66.7 லட்சம்
3. அப்பா ரூ. 18 லட்சம்
4. ஒரு மெல்லிய கோடு ரூ . 5.6 லட்சம்

SHARE
A body building enthusiast, Salman Khan of Tamil Nadu. Hand him a job and consider it done, Name a party and he will be there.