Upasana Kamineni Instagram - #rangasthalam #ramcharan Mr C โค๏ธ unique characterisation. Iโ€™ve seen it more than 10 times already ๐Ÿคฉ

Upasana Kamineni Instagram – #rangasthalam #ramcharan Mr C โค๏ธ unique characterisation. Iโ€™ve seen it more than 10 times already ๐Ÿคฉ

Upasana Kamineni Instagram - Ready for #upasanacleanweek - this is how it works Iโ€™m gng to give u the diet & a few tips a day in advance - so u start the program with me. . Keep me posted on ur performance - I need the motivation & support. ๐Ÿ˜Š URLife

Upasana Kamineni Instagram – #rangasthalam #ramcharan Mr C โค๏ธ unique characterisation. Iโ€™ve seen it more than 10 times already ๐Ÿคฉ | Posted on 25/Jan/2018 19:29:41

Upasana Kamineni Instagram – Try new ways to relax this weekend. It really works Cut veggies to de stress & improve ur concentration. ๐Ÿ‘๐Ÿป amazing before a stressful meeting or exams. Enjoy simple things in life with love ๐Ÿ˜Š
Upasana Kamineni Instagram – Good morning – check out these variations on the treadmill – that help u build lean muscle & burn fat. This is pretty cool – I believe in long , interesting, well paced workouts – I burn more fat that way. ๐Ÿ˜Š @apollolife1 ( do u have an interesting new treadmill workout ? – tag me @upasanakaminenikonidela would love to share it ๐Ÿ˜) URLife